NAGLOWEK
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w WĄBRZEŹNIE
logo bip
instrukcja
redakcja
bip.gov.pl
rejestr zmian
licznik: 27307
MENU PODMIOTOWE
MENU TEMATYCZNE

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie powołał w dniu 8 stycznia 1999r. Starosta Wąbrzeski w ramach zadań powiatu z zakresu administracji rządowej. Obszarem działalności  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności   w Wąbrzeźnie jest teren powiatu wąbrzeskiego.

 

Właściwość miejscową powiatowego zespołu ustala się według miejsca zameldowania osoby zainteresowanej, co oznacza, że każdy z mieszkańców powiatu wąbrzeskiego dokumenty w sprawie ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności powinien złożyć do Powiatowego Zespołu w Wąbrzeźnie. Ustawa o rehabilitacji pozwala jednak w szczególnych przypadkach na ustalanie właściwości miejscowej zespołu według miejsca pobytu osoby zainteresowanej. Ma to zastosowanie w odniesieniu do osób:

1. bezdomnych
2. przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych
3. przebywających w zakładach karnych i poprawczych
4. przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.
Jeśli zespół, do którego złożono wniosek nie jest właściwy do jego rozpatrzenia (bo np. osoba nie jest mieszkańcem danego powiatu i nie spełnia podanych wyżej kryteriów orzekania zgodnie z miejscem pobytu), wówczas ma on obowiązek niezwłocznie przekazać ten wniosek do zespołu właściwego i poinformować o tym fakcie wnioskodawcę.

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie rozpoczął swoją działalność dnia 16 lipca 1999r.

 

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie określa:

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie zajmuje się :

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i orzekanie o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia wydawane jest dla celów m.in.:

- uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej
- uzyskania ulg i uprawnień
- uzyskania odpowiedniego zatrudnienia (np. w zakładzie pracy chronionej)
- uzyskania dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych,

   środków pomocniczych (np. wózek inwalidzki, aparat słuchowy)
- korzystania z turnusów rehabilitacyjnych
- skierowania do odpowiedniej formy kształcenia
- skierowania do warsztatów terapii zajęciowej
- ubiegania się o kartę parkingową
- inne przywileje określone w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776).

 

Zespół orzeka na wniosek zainteresowanej osoby lub na wniosek przedstawiciela ustawowego. W charakterze strony może wystąpić również ośrodek pomocy społecznej. Orzeczenia wydają co najmniej dwuosobowe składy orzekające, w których zasiada lekarz specjalista w dziedzinie, której dotyczy schorzenie osoby wnioskującej oraz - w zależności od celu złożenia wniosku - doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog lub pedagog.
          W przypadku osób do 16 roku życia skład orzekający określa jedynie fakt istnienia (bądź nieistnienia) niepełnosprawności. U osób, które ukończyły 16 rok życia określa się stopień niepełnosprawności - lekki, umiarkowany bądź znaczny.
Jeśli przedstawiona dokumentacja medyczna i przeprowadzone przez lekarza badanie przedmiotowe nie wyczerpują kryteriów zawartych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, skład orzekający wydaje orzeczenie o niezaliczeniu wnioskodawcy do osób niepełnosprawnych.

 

Do ZNACZNEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę
z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji;

            Do UMIARKOWANEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych

            Do LEKKIEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny ograniczenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jakie wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

              Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

 

Od orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Zespołu, za pośrednictwem zespołu, który dane orzeczenie wydał, czyli Zespołu w Wąbrzeźnie.

Przed przekazaniem kompletu akt do organu wyższej instancji, powiatowy zespół rozpatruje odwołanie w ramach tzw. samokontroli i jeśli uzna, że odwołanie strony zasługuje w całości na uwzględnienie, wówczas zmienia je zgodnie z żądaniem strony wyrażonym w odwołaniu. Jeśli skład, który odwołanie rozpatruje nie przychyli się do treści odwołania lub uzna jego zasadność tylko w części, wtedy dokumentacja wysyłana jest do Wojewódzkiego Zespołu, który może zmienić w całości zaskarżone orzeczenie, zmienić w części zaskarżone orzeczenie lub utrzymać w mocy orzeczenie wydane przez powiatowy zespół.

            Od orzeczeń do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie.

 

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
1. wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) lub

    stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia);
2. zaświadczenie ostanie zdrowia wypełnione na druku dla potrzeb orzekania o

    niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia

    niepełnosprawności - w szczególności: karty leczenia szpitalnego, wyniki badań,

    konsultacje specjalistyczne i inne dokumenty medyczne.


Aby uzyskać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień należy złożyć:

1.      orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,

2.      posiadana dokumentacje medyczną,

3.      inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Aby otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej należy złożyć:
1. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
2. jedną aktualną fotografię osoby ubiegającej się o legitymację (dotyczy osób powyżej 16 roku życia);
3. kserokopię orzeczenia, na podstawie którego osoba ubiega się o legitymację (oryginał do wglądu).

 

Powyższe wnioski należy składać w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 44, pok. Nr 21,

w dniach: poniedziałek / środa / czwartek w godz. 7:30 - 15:30

                wtorek w godz. 7:30 - 16:30

                piątek w godz. 7:30 - 14:30

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych . Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.

Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji przyznającej świadczenia lub ulgi.

 

 


Wersja do druku


Liczba odsłon:  6154

Treść wytworzył(a): Karolina Kowalska, 2010-01-26 00:00:00

Treść wprowadził(a):  Karolina Kowalska, 2010-01-26 15:05:26

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2010-01-26 15:01:02